ఏ రోజైతే చూసానో నిన్ను………..

Movie : Gulabe

Lyrics : Sirivennela Sitaramashastri

Music & Singer : Sasi Preetam

ఏ రోజైతే చూసానో నిన్ను ఆ రోజే నువ్వైపోయా నేను

కాలం కాదన్నా ఏ దూరం అడ్డున్నా

నీ ఊపిరినై నే జీవిస్తున్నాను

నీ స్పర్శే ఈ వీచే గాలుల్లో

నీ రూపే నా వేచే గుండెల్లో

నిన్నటి నీ స్వప్నం నన్ను నడిపిస్తూ ఉంటే

ఆ నీ నీడై వస్తాను ఎటువైపున్నా

నీ కష్టంలో నేను ఉన్నాను

కరిగే నీ కన్నీరవుతా నేను

చెంపల్లో కారి నీ గుండెల్లో చేరి

నీ ఏకాంతంలో ఓదార్పౌతాను

కాలం ఏదో గాయం చేసింది

నిన్నే మాయం చేసానంటోంది

లోకం నమ్మి అయ్యో అంటోంది

శోకం కమ్మి జోకొడతానంది

గాయం కోస్తున్నా నే జీవించే ఉన్నా

ఈ జీవం నీవని సాక్షం ఇస్తున్నా

నీతో గడిపిన ఆ నిమిషాలన్ని

నాలో మోగే గుండెల సవ్వడులే

అవి చెరిగాయంటే నే నమ్మేదెట్టాగా

నువ్వే లేకుంటే నేనంటూ ఉండనుగా

నీ కష్టంలో నేనూ ఉన్నాను

కరిగే నీ కన్నీరవుతా నేను

చెంపల్లో కారి నీ గుండెల్లో చేరి

నీ ఏకాంతంలో ఓదార్పౌతాను

ఏ రోజైతే చూసానో నిన్ను ఆ రోజే నువ్వైపోయా నేను

కాలం కాదన్నా ఏ దూరం అడ్డున్నా

నీ ఊపిరినై నే జీవిస్తున్నాను

 

I love this composition very much , the way words are mixed to yeild a wonderful feel good song …

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s